Chủ nhật, 28/02/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng hàng hải của Bến tạm phục vụ thi công dự án nhiệt điện BOT Vân Phong 1

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 43/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  05  tháng 02  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng hàng hải của Bến tạm phục vụ thi công dự án nhiệt điện BOT Vân Phong 1

KHA – 05 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số VPCL-CO/TE-1123-2021 ngày 30/01/2021 của Công ty TNHH Điện lực Vân Phong về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến, vũng quay trở tàu và luồng hàng hải của bến tạm phục vụ thi công dự án nhiệt điện BOT Vân Phong 1 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BOTVP_2101_01,  BOTVP_2101_02,  BOTVP_2101_03  tỷ lệ 1/1.000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_BOTVP_2101_01,  RA_BOTVP_2101_02 tỷ lệ 1/2.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng tạm kết nối ra luồng hàng hải chuyên dùng vào nhà máy nhiệt điện BOT Vân Phong 1 có chiều dài 1.300m, chiều rộng đáy luồng 70m, tim tuyến luồng được xác định bởi các điểm có tọa độ:
 Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 12˚27’45,9″ N 109˚18’22,3″ E 12˚27’42,2″ N 109˚18’28,7″ E
T2 12˚27’49,3″ N 109˚17’38,9″ E 12˚27’45,6″ N 109˚17’45,4″ E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,2m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N5 12˚27’56,6″ N 109˚17’33,0″ E 12˚27’52,9″ N 109˚17’39,4″ E
N6 12˚27’55,7″ N 109˚17’30,7″ E 12˚27’52,0″ N 109˚17’37,1″ E
N7 12˚27’50,0″ N 109˚17’28,5″ E 12˚27’46,3″ N 109˚17’35,0″ E
N8 12˚27’48,4″ N 109˚17’29,9″ E 12˚27’44,7″ N 109˚17’36,3″ E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 4,29m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu quay trở tàu, được giới hạn bởi đường tròn đường kính D=280m, tâm Q1 tại vị trí có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Q1 12˚27’51,2″ N 109˚17’33,9″ E 12˚27’47,5″ N 109˚17’40,4″ E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,3m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N3 12˚27’50,4″ N 109˚17’39,3″ E 12˚27’46,7″ N 109˚17’45,8″ E
N4 12˚27’55,3″ N 109˚17’37,2″ E 12˚27’51,6″ N 109˚17’43,7″ E
N5 12˚27’56,6″ N 109˚17’33,0″ E 12˚27’52,9″ N 109˚17’39,4″ E
N8 12˚27’48,4″ N 109˚17’29,9″ E 12˚27’44,7″ N 109˚17’36,3″ E
N9 12˚27’46,6″ N 109˚17’31,4″ E 12˚27’42,9″ N 109˚17’37,8″ E
N10 12˚27’45,7″ N 109˚17’34,3″ E 12˚27’42,0″ N 109˚17’40,8″ E
N11 12˚27’48,2″ N 109˚17’38,5″ E 12˚27’44,5″ N 109˚17’44,9″ E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,06m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Điện lực Vân Phong (1)./.

 Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn mở rộng luồng hàng hải Quy Nhơn từ phao số “4” đến phao số “6”

Thay đổi đặc tính ánh sáng Đèn biển Ba Động – Trà Vinh

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Quy Nhơn năm 2013

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu vùng nước khu vực cảng cá Quy Nhơn