Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 196/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy nhiệt điện Ô Môn I của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ

CTH – 01 – 2019

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Tên luồng: luồng hàng hải Định An – Sông Hậu

Căn cứ Đơn đề nghị số 1080/NĐCT-KTAT ngày 26/8/2019 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước các cảng nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I; văn bản số 1152/NĐCT-KTAT ngày 19/9/2019 về việc cung cấp bổ sung tài liệu công bố thông báo hàng hải của Công ty Nhiệt điện Cần Thơ và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát Khu nước trước cảng Thiết bị nặng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
P 10008’09,0”N 105040’31,0”E 10°08’05,4”N 105°40’37,4”E
Q 10008’08,5”N 105040’28,0”E 10°08’04,9”N 105°40’34,4”E
R 10008’13,7”N 105040’20,2”E 10°08’10,1”N 105°40’26,6”E
T2 10008’16,6”N 105040’19,8”E 10°08’13,0”N 105°40’26,2”E
C 10008’19,0”N 105040’21,3”E 10°08’15,4”N 105°40’27,7”E
D 10008’11,5”N 105040’32,7”E 10°08’07,9”N 105°40’39,1”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 10,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát Khu nước trước bến cảng Thạch cao, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
R 10008’13,7”N 105040’20,2”E 10°08’10,1”N 105°40’26,6”E
U 10008’17,2”N 105040’14,2”E 10°08’13,5”N 105°40’20,7”E
T1 10008’18,1”N 105040’17,5”E 10°08’14,4”N 105°40’24,0”E
B 10008’20,5”N 105040’19,1”E 10°08’16,8”N 105°40’25,6”E
C 10008’19,0”N 105040’21,3”E 10°08’15,4”N 105°40’27,7”E
T2 10008’16,6”N 105040’19,8”E 10°08’13,0”N 105°40’26,2”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 5,1m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát Khu nước thủy diện trước bến cảng Đá vôi, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN – 2000 Hệ toạ độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
U 10°08’17,2”N 105°40’14,2”E 10°08’13,6”N 105°40’20,6”E
Y 10°08’19,3”N 105°40’11,2”E 10°08’15,7”N 105°40’17,6”E
X 10°08’20,6”N 105°40’10,9”E 10°08’17,0”N 105°40’17,3”E
T1 10008’18,1”N 105040’17,5”E 10°08’14,4”N 105°40’24,0”E
A 10°08’24,3”N 105°40’13,4”E 10°08’20,7”N 105°40’19,8”E
B 10008’20,5”N 105040’19,1”E 10°08’16,8”N 105°40’25,6”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 2,7m trở lên.

Số liệu đo sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu DS/OMI/2019/No.1  tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Định vị Thiên Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Nhiệt điện Cần Thơ ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu chuyên dùng “TP1”, “TP2” phục vụ thi công tuyến ống tiếp nước từ nhà máy BOO cung cấp cho huyện Tân Phú Đông – tỉnh Tiền Giang

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu số “9” luồng hàng hải sông Dừa

Về việc chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng trên vùng biển Kiên Giang.

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công dự án nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải