Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

HCM – 14 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị số 09/2019/INSEE – CATL ngày 09/4/2019 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)- Trạm Xi Măng Cát Lái về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 446/BC-XNKSHHMN ngày 05/4/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CL_1904, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o45’11,7”N 106o46’33,5”E 10o45’08,0”N 106o46’40,0”E
A2 10o45’13,3”N 106o46’38,5”E 10o45’09,6”N 106o46’44,9”E
A3 10o45’08,8”N 106o46’47,3”E 10o45’05,1”N 106o46’53,8”E
A4 10o44’57,6”N 106o46’30,4”E 10o44’53,9”N 106o46’36,9”E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,0 m.


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cảng than số 2 thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước