Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT

HCM – 14 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị số 09/2019/INSEE – CATL ngày 09/4/2019 của Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)- Trạm Xi Măng Cát Lái về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT; Báo cáo kết quả Khảo sát địa hình số 446/BC-XNKSHHMN ngày 05/4/2019, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CL_1904, tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Cát Lái cho tàu 20.000 DWT, được xác định bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10o45’11,7”N 106o46’33,5”E 10o45’08,0”N 106o46’40,0”E
A2 10o45’13,3”N 106o46’38,5”E 10o45’09,6”N 106o46’44,9”E
A3 10o45’08,8”N 106o46’47,3”E 10o45’05,1”N 106o46’53,8”E
A4 10o44’57,6”N 106o46’30,4”E 10o44’53,9”N 106o46’36,9”E

– Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,0 m.


Những thông báo khác

Độ sâu vùng nước thủy diện và Vũng quay tàu cảng Ba Ngòi

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xi Măng HolCim Cát lái trên sông Đồng Nai HCM – 13 – 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Thơm, tỉnh Kiên Giang