Thứ hai, 24/06/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 85/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng

Container Quốc tế SP – SSA (SSIT).

VTU – 24 – 2019

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 115/2019/CV-TECH-SSIT ngày 22/4/2019 của Công ty TNHH Liên doanh dịch vụ Container Quốc tế cảng Sài Gòn – SSA v/v đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT), kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SSIT_1904, tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_SSIT_1904, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10o30’18,5” N 107o00’11,2” E 10o30’14,8” N 107o00’17,7” E
A3 10o30’31,1” N 107o00’26,2” E 10o30’27,5” N 107o00’32,7” E
A4 10o30’33,8” N 107o00’23,9” E 10o30’30,2” N 107o00’30,3” E
A5 10o30’21,2” N 107o00’08,9” E 10o30’17,5” N 107o00’15,3” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,5m.

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cảng Container Quốc tế SP – SSA (SSIT) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Lotus

Độ sâu khu nước trước bến sà lan 1600 DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về việc triển khai dự án khảo sát và sửa chữa 09 clamp trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ – Long Hải