Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  218/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

VTU – 60 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 77/20/CDX ngày 22/9/2020 của Công Ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên, và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Khu nước neo đậu tàu, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D1 10o24’22,5”N 107o06’15,5”E 10o24’18,8”N 107o06’21,9”E
D2 10o24’19,1”N 107o06’12,9”E 10o24’15,4”N 107o06’19,3”E
D3 10o24’20,1”N 107o06’11,6”E 10o24’16,4”N 107o06’18,0”E
D4 10o24’23,5”N 107o06’14,1”E 10o24’19,8”N 107o06’20,5”E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,50m trở lên.
  1. Khu nước ra luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D3 10024’20,1”N 107006’11,6”E 10024’16,4”N 107006’18,0”E
D4 10024 23,5”N 107006’14,1”E 10024’19,8”N 107006’20,5”E
D5 10024’27,3”N 107006’12,0”E 10024’23,6”N 107006’18,5”E
D6 10024’20,4”N 107006’09,4”E 10024’16,7”N 107006’15,8”E
  • Độ sâu nhỏ nhất đạt 3,51m trở lên.

Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 09/2020/KSĐH tháng 9 năm 2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu ĐXVT_2001 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Khảo sát Phú An đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ Công ty Cổ phần Cảng Đông Xuyên(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP; P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “H2” luồng chuyên dùng, cảng nhà máy trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” trên luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 05-3/11, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng, bến phao BP 10.000DWT và vũng quay trở tàu – dự án NMNĐ Sông Hậu 1