Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Kho Xăng dầu Đông Xuyên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 116/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Kho Xăng dầu Đông Xuyên

VTU – 21 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 020/CV-VA ngày 06/5/2021 của Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Kho Xăng dầu Đông Xuyên, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XDĐX_2104 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5/2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Kho Xăng dầu Đông Xuyên được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°23’58,7”N 107°06’01,0”E 10°23’55,0”N 107°06’07,4”E
B 10°23’59,1”N 107°06’04,1”E 10°23’55,4”N 107°06’10,5”E
C 10°24’04,4”N 107°06’05,5”E 10°24’00,8”N 107°06’11,9”E
D 10°24’06,1”N 107°06’03,8”E 10°24’02,5”N 107°06’10,3”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,0 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về độ sâu luồng vào nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Độ sâu khu nước trước cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “P2” phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu