Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 130/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 24 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/CNTL ngày 11/6/2019 của Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng nhập 15.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CN1 10°39’13,32”N 106°44’19,63”E 10°39’09,62”N 106°44’26,13”E
CN2 10°39’13,41”N 106°44’21,61”E 10°39’09,71”N 106°44’28,11”E
CN3 10°39’20,84”N 106°44’16,95”E 10°39’17,14”N 106°44’23,45”E
CN4 10°39’19,01”N 106°44’16,06”E 10°39’15,31”N 106°44’22,56”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,82m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu TL_06.2019 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2” thuộc tuyến luồng vào cảng Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2” khống chế khu vực đổ thải phục vụ nạo vét bến cảng chuyên dùng của nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về việc điều chỉnh mặt bằng tuyến luồng sông Dinh và thay đổi đặc tính, chấm dứt hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải trên luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật của khu nước Bến cảng Tổng hợp Hóa sinh Vàm cỏ Đồng Nai

Đặc tính kỹ thuật phao báo hiệu hàng hải “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “7” luồng hàng hải Phú Quý