Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 283 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  8 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 65 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 53/CNTL/2020/BPMH ngày 02/12/2020 của Chi nhánh Công ty CP xi măng Thăng Long về việc công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng nhập 15.000DWT của Trạm nghiền xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng nhập 15.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CN1 10°39’13,32”N 106°44’19,63”E 10°39’09,62”N 106°44’26,13”E
CN2 10°39’13,41”N 106°44’21,61”E 10°39’09,71”N 106°44’28,11”E
CN3 10°39’20,84”N 106°44’16,95”E 10°39’17,14”N 106°44’23,45”E
CN4 10°39’19,01”N 106°44’16,06”E 10°39’15,31”N 106°44’22,56”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,21m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu TL_11.2020 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu Petro Vũng Tàu của Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Vũng Tàu

Tọa độ đèn biển Trường Sa Lớn, Sinh Tồn, Sơn Ca và Nam Yết

Về việc kéo giàn khoan tự nâng HAKURYU-11 từ mỏ Tê Giác Trắng của HLJOC đến đảo BATAM trực thuộc Indonesia

Thông số độ sâu khu vực đón trả Hoa tiêu tại Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật của 02 vùng đón trả hoa tiêu kết hợp vùng kiểm dịch cảng biển An Thới – Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang