Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 124/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

HCM – 26 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/ĐTBHH-HPGP ngày 11/6/2020 của Chi nhánh Công ty xi măng Chinfon – Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng nhập Clinker, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C1 10039’06,2” N 106044’24,5” E 10039’02,5” N 106044’31,0” E
C2 10039’08,1” N 106044’26,6” E 10039’04,5” N 106044’33,1” E
C3 10039’03,4” N 106044’31,1” E 10038’59,7” N 106044’37,5” E
C4 10039’01,4” N 106044’28,9” E 10038’57,7” N 106044’35,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,0m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu KS-1 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn Phát triển Cảng Việt Nam – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Chi nhánh Công ty xi măng Chinfon – Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp: Độ sâu đoạn luồng sau nạo vét duy tu năm 2016

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Vard

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng Sa Đéc – Đồng Tháp

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “P1”, “P4” phục vụ thi công xây dựng kè bảo vệ bờ khu công viên Mũi Đèn Đỏ

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­