Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  236/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 7 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker  trên sông Soài Rạp

HCM – 55 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 001/21-HPGP ngày 05/10/2021 của Công ty Xi măng ChifonNhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước về việc công bố thông báo hàng hải  thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng nhập Clinker trên sông Soài Rạp như sau: Trong phạm vi khu nước trước cảng nhập Clinker, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ.

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
C1 10o39’06,2”N 106o44’24,5”E 10o39’02,5”N 106o44’31,0”E
C2 10o39’08,1”N 106o44’26,6”E 10o39’04,5”N 106o44’33,1”E
C3 10o39’03,4”N 106o44’31,1”E 10o38’59,7”N 106o44’37,5”E
C4 10o39’01,4″N 106o44’28,9”E 10o38’57,7”N 106o44’35,4”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 2,0 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KS-1 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Đầu tư Tư vấn phát triển Cảng Việt Nam – CN thành phố Hồ Chí Minh đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty xi măng Chifon – Nhà máy nghiền Clinker Hiệp Phước (1)./.

Ghi chú: Truy cập bản tin thông báo hàng hải tại địa chỉ http://www.vms-south.vn

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Đỏ – tỉnh Khánh Hòa

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “S1”, “S2” phục vụ thi công Cảng Posco SS-Vina, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Vũng Tàu