Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 149/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn

BĐH – 04 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bình Định.

Tên luồng: Luồng hàng hải Quy Nhơn.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1765/ĐN-TCT ngày 12/7/2019 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về độ sâu khu nước trước cầu cảng Quân sự Quy Nhơn, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu QSQN_1907, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7/2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước cảng Quân sự Quy Nhơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 13046’18,7”N 109014’58,5”E 13046’15,0”N 109015’05,0”E
A2 13046’14,2”N 109014’59,5”E 13046’10,5”N 109015’06,0”E
A3 13046’12,0”N 109015’07,2”E 13046’08,3”N 109015’13,7”E
A4 13046’18,2”N 109015’08,5”E 13046’14,5”N 109015’15,0”E
A5 13046’22,9”N 109015’06,9”E 13046’19,1”N 109015’13,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 8,0m./.
Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHĐạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Độ sâu luồng Sông Dừa

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H3”, “H4” thuộc công trình xây dựng cảng Tổng hợp Vinalines Hậu Giang

Thực hiện công tác đấu nối, tiền chạy thử đường ống 26”, 16”, dự án bổ sung nâng cấp cơ sở hạ tầng tại khu vực đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – giai đoạn 1 và dự án thu gom khí mỏ Đại Hùng

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 1.000DWT của Công ty TNHH MTV Hải sản Trường Sa