Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 154/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 7 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT)

VTU – 42 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

  • Căn cứ Đơn đề nghị số 121/2019-CMIT-TECH ngày 30/7/2019 của Công ty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT); Báo cáo khảo sát địa hình số 992/BC-XNKSHHMN kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CMIT_1907, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát độ sâu khu nước trước Cảng Quốc tế Cái Mép (CMIT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10030’48,4”N 107000’35,5”E 10030’44,7”N 107000’41,9”E
A2 10031’05,6”N 107000’44,7”E 10031’01,9”N 107000’51,1”E
A3 10031’11,9”N 107000’40,7”E 10031’08,2”N 107000’47,1”E
A4 10030’47,8”N 107000’21,4”E 10030’44,1”N 107000’27,8”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 13,3m./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP; P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước cầu cảng tiếp nhận tàu 150.000DWT thuộc Kho xăng dầu ngoại quan Vân Phong

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2”, giới hạn vùng nước thi công cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình Thuận

Về độ sâu vùng nước neo đậu tàu của Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội

Về việc Hoạt động khoan thăm dò tại khu vực giếng khoan VGP-131-TB-1X, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam