Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SCT – GAS

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng   4  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SCT – GAS

ĐNA - 09 - 2021

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Đơn đề nghị số 03.04/2021-VGAS ngày 15/4/2021 của Công ty Cổ phần Dầu Khí V-GAS về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước cảng SCT – GAS; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SCTGA_2104 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4/2021 và theo đề nghị Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng SCT – GAS được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1  10°53’31,4” N  106°50’33,8” E  10°53’27,7” N 106°50’40,3” E
KN2  10°53’34,9” N  106°50’32,1” E  10°53’31,2” N 106°50’38,5” E
KN3  10°53’35,0” N  106°50’30,5” E  10°53’31,3” N 106°50’37,0” E
KN4  10°53’30,2” N  106°50’33,0” E  10°53’26,5” N 106°50’39,4” E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 3,0 m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên Điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN3  10°53’35,0” N  106°50’30,5” E  10°53’31,3” N 106°50’37,0” E
KN4  10°53’30,2” N  106°50’33,0” E  10°53’26,5” N 106°50’39,4” E
KN5  10°53’26,4” N  106°50’30,5” E  10°53’22,8” N 106°50’36,9” E
KN6  10°53’35,2” N  106°50’27,9” E  10°53’31,5” N  106°50’34,4” E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 6,1 m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Dầu Khí V-GAS(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHHòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Kéo giàn khoan Trident 16 từ Lô 106/10 Vịnh Bắc Bộ đến vị trí giếng khoan KNV-3X, Lô 01&02/10 ngoài khơi Vũng Tàu.

Độ sâu luồng Sông Gò Gia – Bà Rịa – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước cầu cảng 50000DWT, Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề