Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 96/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai

HCM – 22 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 45/CV-HM ngày 12/05/2020 của Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hồng Mộc về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, tỉnh Đồng Nai và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10038’17,0” N 106049’04,2” E 10038’13,4” N 106049’10,7” E
A2 10038’16,6” N 106049’05,5” E 10038’12,9” N 106049’11,9” E
A3 10038’12,3” N 106049’09,0” E 10038’08,7” N 106049’15,5” E
A4 10038’10,7” N 106049’09,3” E 10038’07,1” N 106049’15,8” E
A5 10038’07,2” N 106049’05,3” E 10038’03,5” N 106049’11,8” E
A6 10038’13,2” N 106048’59,9” E 10038’09,6” N 106049’06,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,1m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu 1 tỷ lệ 1/500 và do Công ty cổ phần Thương mại, Đầu tư và Xây dựng Văn Lang đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Doanh nghiệp Tư nhân Thương mại Dịch vụ Sản xuất Hồng Mộc (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cảng nhập nguyên liệu – Trạm nghiền xi măng Hạ Long

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn cạn ngoài cửa biển.

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “X1”, “X2” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “9”, “10”, “11” thuộc luồng cảng nhập than Trung Tâm điện lực Vĩnh Tân, tỉnh Bình Thuận – Dự án cảng nhập than Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân