Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tổng kho xăng dầu Mê Kông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 110/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Tổng kho xăng dầu Mê Kông

CTH – 04 – 2021

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 534/DKMK-KHĐT ngày 27/4/2021 của Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cảng Tổng kho xăng dầu Mê Kông và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Tổng kho xăng dầu Mê Kông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°00’24,3” N 105°49’00,1” E 10°00’20,6” N 105°49’06,6” E
A2 10°00’26,3” N 105°48’55,9” E 10°00’22,7” N 105°49’02,3” E
A3 10°00’31,0” N 105°48’52,4” E 10°00’27,3” N 105°48’58,8” E
A4 10°00’34,5” N 105°48’53,0” E 10°00’30,9” N 105°48’59,5” E
A5 10°00’36,5” N 105°48’55,9” E 10°00’32,8” N 105°49’02,4” E
A6 10°00’35,8” N 105°48’59,5” E 10°00’32,2” N 105°49’05,9” E
A7 10°00’33,5” N 105°49’01,1” E 10°00’29,9” N 105°49’07,6” E
A8 10°00’25,4” N 105°49’01,8” E 10°00’21,7” N 105°49’08,2” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 2,3 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu MK01_04_21, tỷ lệ 1/1000 do Công ty cổ phần Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Dầu khí Mê Kông (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “5”, luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Tắt từ Km 0-650 (Km 30+687 -:- Km 31 +332,5 thuộc gói thầu 11) đến Km 8+175 thuộc gói thầu 6A, 6B và đoạn luồng biển từ Km 0+000 đến Km 0+678 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về khu vực biển bị hạn chế: Diễn tập bắn đạn thật trên biển của Quân chủng Hải Quân

Về việc thi công nạo vét duy tu vùng nước bến cảng Hải Đoàn 129 – Quân chủng Hải Quân năm 2015

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu