Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu

HCM – 49 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 01/ĐN-2018 ngày 25/12/2018 của Kho 186 – Cục Xăng dầu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng và vũng quay tàu của Cảng dầu – Kho 186 – Cục Xăng dầu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N3 10041’42,4” N 106045’36,4” E 10041’38,7” N 106045’42,9” E
N4 10041’44,1” N 106045’38,7” E 10041’40,4” N 106045’45,2” E
N5 10041’42,5” N 106045’40,6” E 10041’38,8” N 106045’47,1” E
N6 10041’42,1” N 106045’40,6” E 10041’38,4” N 106045’47,1” E
N7 10041’40,6” N 106045’42,4” E 10041’36,9” N 106045’48,9” E
N8 10041’40,6” N 106045’42,9” E 10041’36,9” N 106045’49,4” E
N9 10041’39,1” N 106045’44,7” E 10041’35,4” N 106045’51,2” E
N10 10041’36,6” N 106045’43,5” E 10041’32,9” N 106045’50,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu được thiết kế là đường tròn đường kính D=370m, tâm O tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 10041’35,6” N 106045’36,1” E 10041’31,3” N 106045’42,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,4m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu từ BV01 đến BV07 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh

đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Kho 186 – Cục Xăng dầu.


Những thông báo khác

Kéo giàn khoan HYKURYU 5 từ Vũng Tàu đến vị trí khoan tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải

Về độ sâu khu nước Vũng quay tàu, luồng tàu vào bến tạm và khu nước trước bến tạm – Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1 – Tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu neo đậu tàu tại Vĩnh Tân

Phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Nhà máy Thép Phú Mỹ