Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VinaOffshore

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VinaOffshore

­­

VTU – 32 – 2021

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Tên luồng: luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 54/2021/VNO-CV ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore  về việc Công bố thông báo hàng hải phạm vi và độ sâu khu nước trước Cảng VinaOffshore; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VNO_2105 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2021, cùng các tài liệu khác và theo đề nghị của  trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng VinaOffshore được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ WGS-84 Hệ tọa độ VN-2000
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°24’13,5”N 107°06’11,1”E 10°24’09,8”N 107°06’17,6”E
B 10°24’16,0”N 107°06’11,6”E 10°24’12,3”N 107°06’18,1”E
C 10°24’17,3”N 107°06’10,4”E 10°24’13,7”N 107°06’16,8”E
D 10°24’13,5”N 107°06’09,6”E 10°24’09,8”N 107°06’16,0”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,4 m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ WGS-84 Hệ tọa độ VN-2000
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10°24’17,3”N 107°06’10,4”E 10°24’13,7”N 107°06’16,8”E
D 10°24’13,5”N 107°06’09,6”E 10°24’09,8”N 107°06’16,0”E
E 10°24’12,4”N 107°06’06,3”E 10°24’08,7”N 107°06’12,7”E
F 10°24’18,7”N 107°06’08,7”E 10°24’15,1”N 107°06’15,2”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,7 m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore  ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ HH Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Trần Đức Thi

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng – Hiệp Phước

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Đá Trắng

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn luồng Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2013

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15, K15B và bến phao B27A, B27B, BP3 – cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A1” thuộc công trình thu và trạm bơm nước thô, dự án xây dựng nhà máy nước mặt sông Hậu