Chủ nhật, 20/06/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VinaOffshore

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 151/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng VinaOffshore

­­

VTU – 32 – 2021

- Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

- Tên luồng: luồng hàng hải Sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 54/2021/VNO-CV ngày 28 tháng 5 năm 2021 của Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore  về việc Công bố thông báo hàng hải phạm vi và độ sâu khu nước trước Cảng VinaOffshore; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VNO_2105 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2021, cùng các tài liệu khác và theo đề nghị của  trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng VinaOffshore được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ WGS-84 Hệ tọa độ VN-2000
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°24’13,5”N 107°06’11,1”E 10°24’09,8”N 107°06’17,6”E
B 10°24’16,0”N 107°06’11,6”E 10°24’12,3”N 107°06’18,1”E
C 10°24’17,3”N 107°06’10,4”E 10°24’13,7”N 107°06’16,8”E
D 10°24’13,5”N 107°06’09,6”E 10°24’09,8”N 107°06’16,0”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,4 m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ tọa độ WGS-84 Hệ tọa độ VN-2000
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10°24’17,3”N 107°06’10,4”E 10°24’13,7”N 107°06’16,8”E
D 10°24’13,5”N 107°06’09,6”E 10°24’09,8”N 107°06’16,0”E
E 10°24’12,4”N 107°06’06,3”E 10°24’08,7”N 107°06’12,7”E
F 10°24’18,7”N 107°06’08,7”E 10°24’15,1”N 107°06’15,2”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 2,7 m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH kỹ thuật cơ khí hàng hải Vina Offshore  ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ HH Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Trần Đức Thi

(1)  Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn Soài Rạp)

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

Về việc khảo sát ROV và sửa chữa freespan các tuyến ống STV-RĐ-BH-LH, TGT-BH & RP3-RC1 năm 2018

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)