Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vopak

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vopak

HCM – 11 – 2019

  • Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu VOPAK_1903, tỷ lệ 1/500 đo đạc hoàn thành tháng 3/2019, Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 380/BC-XNKSHHMN ngày 26/3/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vopak, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°38’00,5”N 106°49’19,1”E 10°37’56,8”N 106°49’25,5”E
B 10°38’05,6”N 106°49’14,3”E 10°38’01,9”N 106°49’20,8”E
C 10°38’05,9”N 106°49’06,5”E 10°38’02,3”N 106°49’13,0”E
D 10°37’58,0”N 106°49’13,7”E 10°37’54,3”N 106°49’20,2”E
E 10°37’53,1”N 106°49’18,8”E 10°37’49,4”N 106°49’25,2”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,0 m.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến Sà lan 300-500T tại cảng PTSC Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về việc phục hồi hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “19” luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng kho Xăng dầu VK102/Quân khu 7

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000 DWT và cầu cảng 1.000 DWT – Bến cảng Mỹ Tho của Công ty cổ phần Cảng Mỹ Tho

Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp