Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200 DWT – Công ty CP Cảng Cát Lái

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  320/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  28 tháng 12 năm 2021

    THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT

(cầu số 7) và bến tàu 2.200 DWT – Công ty CP Cảng Cát Lái

HCM – 73 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 79/CV-CLL ngày 27/12/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200 DWT và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 30.000 DWT (cầu số 7) và bến tàu 2.200 DWT như sau:

  1. Trong phạm vi khu nước trước cầu cảng 000 DWT (cầu số 7) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
V1 10o45’47,9”N 106o47’53,5”E 10o45’44,2”N 106o48’00,0”E
V2 10o45’55,6”N 106o47’57,8”E 10o45’51,9”N 106o48’04,3”E
V3 10o45’55,6”N 106o48’01,2”E 10o45’51,9”N 106o48’07,7”E
V4 10o45’45,0”N 106o47’55,3”E 10o45’41,3”N 106o48’01,8”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,5 m.
  1. Trong phạm vi khu nước trước bến tàu 2.200 DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
KN1 10o45’59,0”N 106o47’58,6”E 10o45’55,3”N 106o48’05,1”E
KN2 10o45’58,5”N 106o47’57,1”E 10o45’54,8”N 106o48’03,6”E
KN3 10o45’55,9”N 106o47’55,9”E 10o45’52,2”N 106o48’02,4”E
KN4 10o45’55,5”N 106o47’57,0”E 10o45’51,8”N 106o48’03,5”E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,9 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu 408/2021/BCKSĐH.ĐH-01 tỷ lệ 1/1.000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng thương mại Hoàng Hà đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái(1)./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về độ sâu khu nước cầu cảng xăng dầu Petec Cái Mép trên sông Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Trần Đề

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí tại Lô 15-1 ngoài khơi Việt Nam

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP101 đến KP106.515 thuộc đường ống dẫn khí BH-LH năm 2020