Thứ bảy, 11/07/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 128/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước

HCM – 27 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 120-20/ĐLHP-2020 ngày 17/6/2020 của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 40.000DWT và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10038’39,8” N 106045’02,5” E 10038’36,1” N 106045’08,9” E
N2 10038’37,7” N 106045’07,9” E 10038’34,1” N 106045’14,4” E
N3 10038’38,6” N 106045’09,0” E 10038’34,9” N 106045’15,5” E
N4 10038’41,1” N 106045’02,2” E 10038’37,4” N 106045’08,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N3 10038’38,6” N 106045’09,0” E 10038’34,9” N 106045’15,5” E
N4 10038’41,1” N 106045’02,2” E 10038’37,4” N 106045’08,7” E
N5 10038’44,4” N 106045’01,7” E 10038’40,8” N 106045’08,1” E
N6 10038’40,6” N 106045’11,4” E 10038’36,9” N 106045’17,9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,8m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu DLHP0620 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu DLHPRQ0620 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến cảng chuyên dùng Xi măng Hiệp Phước – Công ty Xi măng Nghi Sơn

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, VQ2 và phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời Container bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Độ sâu vùng nước trước Cảng Quốc tế SP-PSA – sông Thị Vải­­