Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   223/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  25 tháng 9 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro

HCM – 48 – 2020.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 79/PP-QLĐT ngày 23/9/2020 của Công ty CP Thương mại Dầu khí Thái Bình Dương về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu PACIFIC_2009, tỷ lệ 1/1000; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA.PACIFIC_2009, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng 49.000 DWT cảng Dầu khí Quốc tế Pacific Petro, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°31’46,8” N 106°44’25,2” E 10°31’43,1” N 106°44’31,6” E
A2 10°31’46,8” N 106°44’26,3” E 10°31’43,2” N 106°44’32,8” E
A5 10°31’41,0” N 106°44’26,7” E 10°31’37,3” N 106°44’33,1” E
A6 10°31’40,9” N 106°44’25,5” E 10°31’37,2” N 106°44’32,0” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,4m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10°31’46,8” N 106°44’26,3” E 10°31’43,2” N 106°44’32,8” E
A3 10°31’47,2” N 106°44’32,9” E 10°31’43,6” N 106°44’39,3” E
A4 10°31’41,4” N 106°44’33,4” E 10°31’37,7” N 106°44’39,8” E
A5 10°31’41,0” N 106°44’26,7” E 10°31’37,3” N 106°44’33,1” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Bảy Cạnh

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng ra/vào và khu nước trước bến sà lan cảng Container Quốc tế SP-SSA (SSIT).

Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tàu khảo sát Xiang Yang Hong 14 vào khảo sát tuyến cáp SJC2 trong vùng biển Việt Nam