Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng Cảng quốc tế Thị Vải

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng

Cảng quốc tế Thị Vải

VTU – 40 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn đơn đề nghị số 104/CV-TVP ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng Cảng quốc tế Thị Vải; kèm theo báo cáo khảo sát địa hình và rà quét chuớng ngại vật số 575/2017/ĐĐRQ, bình đồ độ sâu ký hiệu TVP_01_10_17; TVP_02_10_17 tỷ lệ 1/500 và Bình đồ rà quét ký hiệu TVP_03_10_17; TVP_04_10_17 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam thực hiện hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
R4 107001’34,63”E 10035’28,34”N 107001’41,06”E 10035’24,67”N
R6 107001’33,81”E 10035’24,75”N 107001’40,23”E 10035’21,07”N
R7 107001’25,75”E 10035’37,42”N 107001’32,17”E 10035’33,74”N
R8 107001’29,38”E 10035’36,60”N 107001’35,80”E 10035’32,93”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 13,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến sà lan 2.000DWT được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
R2 107001’39,41”E 10035’29,39”N 107001’45,83”E 10035’25,71”N
R3 107001’35,51”E 10035’26,96”N 107001’41,93”E 10035’23,29”N
R4 107001’34,63”E 10035’28,34”N 107001’41,06”E 10035’24,67”N
R5 107001’38,53”E 10035’30,77”N 107001’44,95”E 10035’27,09”N
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 6,5m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước cầu cảng Cảng quốc tế Thị Vải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng tàu biển và khu nước trước bến cảng nhà máy tàu biển Hyundai Vinashin

Về việc phương tiện thủy nội địa bị chìm tại khu vực thượng lưu cầu Phước Khánh trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Đá Lát

Thiết lập mới các đèn hướng số “26A”, “32A” và đăng tiêu số “59” thuộc tuyến luồng hàng hải Soài Rạp