Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 129/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

 VTU – 37 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ đơn đề nghị số 2897/TTDV ngày 14/6/2019 của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng (D1, D2, D3, D8) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
D1 10023’20,7” N 107005’23,9” E 10023’17,1” N 107005’30,4” E
D2 10023’26,4” N 107005’25,9” E 10023’22,7” N 107005’32,4” E
D3 10023’27,0” N 107005’24,1” E 10023’23,4” N 107005’30,5” E
D8 10023’21,4” N 107005’22,1” E 10023’17,7” N 107005’28,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,0m

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng (D4, D5, D6, D7) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
D4 10023’23,7” N 107005’22,9” E 10023’20,0” N 107005’29,3” E
D5 10023’25,5” N 107005’17,7” E 10023’21,8” N 107005’24,2” E
D6 10023’23,8” N 107005’17,2” E 10023’20,2” N 107005’23,6” E
D7 10023’22,0” N 107005’22,3” E 10023’18,4” N 107005’28,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,2m.

  1. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cảng của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu VS0619 tỷ lệ 1/500; rà quét chướng ngại vật căn cứ bình đồ ký hiệu RA-VS0619 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Liên danh Việt – Nga Vietsovpetro(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu các đoạn cạn Kervella, Mũi L’est, Propontis, Dần Xây, Đá Hàn, Navioil luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2015

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2

Vị trí giàn khai thác đầu giếng TGT H5-WHP và phạm vi an toàn hàng hải tại khu vực mỏ Tê Giác Trắng, lô 16-1, ngoài khơi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ rạch Ông Nhiêu đến hạ lưu cầu Đồng Nai – 150m)