Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15, K15B và bến phao B27A, B27B, BP3 – cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 168/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 3 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K15, K15B và bến phao B27A, B27B, BP3 – cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh

HCM – 32 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn-Vũng Tàu, luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 149/CBN-QLDA ngày 29/7/2020 của Công ty TNHH một thành viên cảng Bến Nghé về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K15, K15B và bến phao B27A, B27B, BP3 – cảng Bến Nghé tại phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng K15, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15-1 10045’39,3” N 106043’52,1” E 10045’35,6” N 106043’58,5” E
K15-2 10045’39,1” N 106043’50,2” E 10045’35,4” N 106043’56,6” E
K15-3 10045’47,8” N 106043’57,5” E 10045’44,1” N 106044’03,9” E
K15-4 10045’45,9” N 106043’57,7” E 10045’42,2” N 106044’04,1” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng K15B, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
K15B-1 10045’47,4” N 106043’58,4” E 10045’43,7” N 106044’04,8” E
K15B-2 10045’46,8” N 106043’56,9” E 10045’43,1” N 106044’03,3” E
K15B-3 10045’52,9” N 106043’59,7” E 10045’49,3” N 106044’06,2” E
K15B-4 10045’52,6” N 106044’00,8” E 10045’48,9” N 106044’07,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến phao BP3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
P3-1 10044’50,5” N 106046’42,5” E 10044’46,8” N 106046’49,0” E
P3-2 10044’56,3” N 106046’51,4” E 10044’52,6” N 106046’57,9” E
P3-3 10044’57,9” N 106046’50,4” E 10044’54,3” N 106046’56,8” E
P3-4 10044’52,1” N 106046’41,4” E 10044’48,4” N 106046’47,9” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,1m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến phao B27A và B27B, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
27-1 10046’01,7” N 106043’53,3” E 10045’58,0” N 106043’59,7” E
27-2 10046’19,3” N 106043’54,0” E 10046’15,6” N 106044’00,4” E
27-3 10046’19,2” N 106043’56,0” E 10046’15,5” N 106044’02,4” E
27-4 10046’01,6” N 106043’55,3” E 10046’58,0” N 106044’01,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,7m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BN-K15, BN-K15B, BN-27AB-01, BN-27AB-02, BN-BP3 tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Phúc Anh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH một thành viên cảng Bến Nghé (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 23 + 611.6 đến km 27 + 773.9) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Về thông số kỹ thuật khu nước trước Cảng KCN Đông Xuyên

Thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam