Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 244/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen

HCM – 53 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 81/LTS ngày 16/10/2020 của Công ty Liên doanh Bông Sen về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng K17, K18 cảng Lotus của Công ty Liên doanh Bông Sen và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’35,2” N 106044’33,1” E 10044’31,5” N 106044’39,5” E
B 10044’34,1” N 106044’32,3” E 10044’30,5” N 106044’38,7” E
C 10044’27,7” N 106044’41,0” E 10044’24,0” N 106044’47,4” E
D 10044’28,7” N 106044’41,8” E 10044’25,0” N 106044’48,2” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,50m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu LOTUS 10-2020 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH TVXD công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Công ty Liên doanh Bông Sen (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải “J” luồng hàng hải Sông Tiền

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP2 của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải dầu khí Hưng Thái

Kéo giàn khoan KS Java Star 2 từ vùng neo H19-Vũng Tàu đến Lô 01&02 để sửa giếng RBB-5P

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo đậu tàu trên sông Hậu

Về thông số kỹ thuật của khu nước cầu cảng số 3 mở rộng trên sông Đồng Nai, phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai