Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu dự trữ SSCĐ Cảng quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  238/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu dự trữ SSCĐ Cảng quân sự Bến Đầm – Côn Đảo

VTU  –  62 – 2020

Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:   Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo.

Căn cứ văn bản số 3347/ĐĐN-HC ngày 09/10/2020 của Cục Hậu Cần Quân Khu 7 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải  độ sâu khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu dự trữ SSCĐ Cảng quân sự Bến Đầm – Côn Đảo và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng kho xăng dầu dự trữ SSCĐ Cảng Quân Sự Bến Đầm – Côn Đảo, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 08040’06,1” N 106033’41,5” E 08040’02,4” N 106033’47,9” E
KN2 08040’05,1” N 106033’42,0” E 08040’01,4” N 106033’48,4” E
KN3 08040’04,7” N 106033’41,1” E 08040’01,0” N 106033’47,5” E
KN4 08040’04,2” N 106033’41,3” E 08040’00,6” N 106033’47,7” E
KN5 08040’04,4” N 106033’41,6” E 08040’00,7” N 106033’48,0” E
KN6 08040’03,3” N 106033’42,0” E 08039’59,6” N 106033’48,4” E
KN7 08039’51,4” N 106033’33,1” E 08039’47,8” N 106033’39,6” E
KN8 08040’08,6” N 106033’19,5” E 08040’05,0” N 106033’25,9” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,6m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu từ BVKS01 đến BVKS04 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu từ BVRQ01 đến BVRQ04 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Cục Hậu Cần Quân Khu 7 (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Hoạt động giàn khoan PVD III tại lô 05.1a

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc khảo sát ROV tuyến ống khí 26” NCS2-GĐ1 năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng cá Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Tổng hợp Thị Vải