Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 156/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam

VTU – 43 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 201/2019/NASOS-TH ngày 31/7/2019 của Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng NASOS và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
N3 10024’43,4” N 107007’10,8” E 10024’39,7” N 107007’17,3” E
N4 10024’42,8” N 107007’10,1” E 10024’39,1” N 107007’16,5” E
N2 10024’45,0” N 107007’08,4” E 10024’41,3” N 107007’14,8” E
N1 10024’45,6” N 107007’09,2” E 10024’41,9” N 107007’15,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,7m

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến số 2 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
N3 10024’43,4” N 107007’10,8” E 10024’39,7” N 107007’17,3” E
N4 10024’42,8” N 107007’10,1” E 10024’39,1” N 107007’16,5” E
N6 10024’41,3” N 107007’11,2” E 10024’37,6” N 107007’17,7” E
N5 10024’41,9” N 107007’12,0” E 10024’38,2” N 107007’18,4” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 4,0m

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước đoạn luồng dẫn vào cảng NASOS được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
LT1 10024’48,7” N 107007’06,8” E 10024’45,1” N 107007’13,2” E
LT2 10024’48,6” N 107007’05,6” E 10024’44,9” N 107007’12,1” E
N2 10024’45,0” N 107007’08,4” E 10024’41,3” N 107007’14,8” E
N1 10024’45,6” N 107007’09,2” E 10024’41,9” N 107007’15,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,2m

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước tiếp giáp luồng hàng hải sông Dinh được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
LT1 10024’48,7” N 107007’06,8” E 10024’45,1” N 107007’13,2” E
LT2 10024’48,6” N 107007’05,6” E 10024’44,9” N 107007’12,1” E
LT3 10024’52,3” N 107007’00,4” E 10024’48,6” N 107007’06,9” E
LT4 10024’53,4” N 107007’08,5” E 10024’49,7” N 107007’15,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,3m

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu NS0719 tỷ lệ 1/500; rà quét chướng ngại vật căn cứ bình đồ ký hiệu RQNS0719, tỷ lệ 1/1000 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Các phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về việc Petro pacific 01 bị mắc cạn tại vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Kéo giàn khoan PVD III từ vị trí H17 – Vũng Tàu đến lô dầu khí 11-2/11

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PTSC

Về việc hoạt động khảo sát địa chất công trình tại khu vực mỏ khí Sao Vàng – Đại Nguyệt, lô HĐDK 05-1b&05-1c

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “104”, “106”, “110A”, “111”, “112A”, “113A”, “115A”, “117A” đoạn từ Vàm Ô Môn – Vàm Cái Sắn – Rạch Gòi Lớn thuộc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ