Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  40/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04  tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn

VTU  –  07 – 2021

Vùng biển:  Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng:   Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 79/CSG-DACT ngày 02/02/2021 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng nhà máy thép miền Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước 1 trước cầu cảng chính, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10034’42,0” N 107001’27,5” E 10034’38,3” N 107001’33,9” E
B 10034’48,7” N 107001’30,5” E 10034’45,1” N 107001’37,0” E
C 10034’50,7” N 107001’26,0” E 10034’47,0” N 107001’32,5” E
D 10034’41,4” N 107001’21,9” E 10034’37,7” N 107001’28,4” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,2m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước 2 trước cầu cảng phụ, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10034’38,1” N 107001’26,5” E 10034’34,4” N 107001’32,9” E
A2 10034’39,9” N 107001’27,3” E 10034’36,2” N 107001’33,7” E
A3 10034’40,4” N 107001’26,8” E 10034’36,7” N 107001’33,2” E
A4 10034’38,1” N 107001’25,7” E 10034’34,4” N 107001’32,2” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,2m trở lên.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BVTMN, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Về việc thiết lập, điều chỉnh phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Bình Khánh, luồng hàng hải Soài Rạp

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Phan Thiết

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T” báo hiệu vị trí tàu Quang Trung 05 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014