Thứ bảy, 22/02/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 1 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

VTU – 02 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1601/TCT-HC ngày 16/01/2020 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước 1 trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10032’04,2” N 107001’29,0” E 10032’00,5” N 107001’35,5” E
A 10032’05,4” N 107001’31,8” E 10032’01,7” N 107001’38,2” E
B 10032’06,7” N 107001’34,9” E 10032’03,0” N 107001’41,4” E
C 10032’16,8” N 107001’36,2” E 10032’13,2” N 107001’42,6” E
C1 10032’17,2” N 107001’33,6” E 10032’13,5” N 107001’40,0” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước 2 trước Cầu cảng Quốc tế Tân cảng Cái Mép, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10032’16,8” N 107001’36,2” E 10032’13,2” N 107001’42,6” E
C1 10032’17,2” N 107001’33,6” E 10032’13,5” N 107001’40,0” E
D1 10032’26,1” N 107001’34,7” E 10032’22,4” N 107001’41,1” E
D 10032’25,8” N 107001’37,3” E 10032’22,1” N 107001’43,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 16,1m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVCM01, BVCM02, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Độ sâu sau nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2017

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Container Cái Mép

Về khu vực hoạt động khảo sát phục vụ xây dựng đường ống thu gom khí Đại Hùng ngoài khơi thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Tiền