Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS

ĐNA – 02 – 2018.

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị số 07/CV-2018 ngày 09/7/2018 của Công ty cổ phần dầu khí V – GAS về việc đề nghị Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước cầu cảng SCT – GAS; báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 7.02.1/BCKS-QMC-2018 ngày 01/7/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu SCT – GAS, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng SCT – GAS, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10053’31,4” N 106050’33,8” E 10053’27,7” N 106050’40,3” E
KN2 10053’34,9” N 106050’32,1” E 10053’31,2” N 106050’38,5” E
KN3 10053’35,0” N 106050’30,5” E 10053’31,3” N 106050’37,0” E
KN4 10053’30,2” N 106050’33,0” E 10053’26,5” N 106050’39,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,6m.


Những thông báo khác

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “76”, luồng hàng hải Soài Rạp

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2016 sau nạo vét.

Về độ sâu khu nước bến phao neo BP04 – Sông Gò Gia

Độ sâu luồng tàu ra/vào, vũng quay tàu và vùng nước trước cảng Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – tỉnh Trà Vinh