Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông của Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông của Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản

HCM – 16 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 93/CNTS ngày 17/4/2019 của Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1, 2 bến cảng Biển Đông và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 – bến cảng Biển Đông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’57,9” N 106044’25,5” E 10044’54,3” N 106044’32,0” E
B 10044’57,8” N 106044’26,7” E 10044’54,1” N 106044’33,1” E
C 10045’01,6” N 106044’27,2” E 10044’58,0” N 106044’33,7” E
D 10045’01,8” N 106044’26,1” E 10044’58,1” N 106044’32,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 2 – bến cảng Biển Đông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
E 10045’02,3” N 106044’26,3” E 10044’58,6” N 106044’32,8” E
F 10045’01,8” N 106044’27,4” E 10044’58,1” N 106044’33,8” E
G 10045’05,3” N 106044’29,1” E 10045’01,6” N 106044’35,6” E
H 10045’05,8” N 106044’28,1” E 10045’02,1” N 106044’34,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BV-1 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần dịch vụ cảng Đại Dương đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần công nghiệp Thủy Sản./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật hệ thống báo hiệu hàng hải Luồng hàng hải Quy Nhơn

Về việc thanh thải ghe gỗ LA 02406 bị chìm tại khu vực phao “69” và “71”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về vị trí các trạm điều tiết hàng hải phục vụ thi công cầu Thủ Thiêm 2

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải