Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 4 (Cầu cảng B4), Cảng Gò Dầu B

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  198/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng số 4 (Cầu cảng B4), Cảng Gò Dầu B

ĐNA – 06 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 886/CĐN-QLDA ngày 19/7/2021 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai về công bố thông báo hàng hải định kỳ khu nước neo đậu tàu trước Cầu cảng số 4 (Cầu cảng B4) Cảng Gò Dầu B tại Xã Phước Thái, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Khu nước trước Cầu cảng số 4 (Cầu cảng B4), Cảng Gò Dầu B, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10039’02,18”N 107000’45,92”E 10038’58,50”N 107000’52,42”E
N2 10039’08,38”N 107000’50,66”E 10039’04,70”N 107000’57,16”E
N3 10039’10,07”N 107000’50,42”E 10039’06,40”N 107000’56,92”E
N4 10039’01,94”N 107000’44,20”E 10038’58,20”N 107000’50,70”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 12,22 m trở lên.
  1. Khu nước tiếp giáp với vùng nước trước bến và biên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N3 10039’10,07”N 107000’50,42”E 10039’06,40”N 107000’56,92”E
N4 10039’01,94”N 107000’44,20”E 10038’58,20”N 107000’50,70”E
N5 10039’01,79”N 107000’43,12”E 10038’58,10”N 107000’49,61”E
N6 10039’07,96”N 107000’45,02”E 10039’04,30”N 107000’51,52”E
N7 10039’13,56”N 107000’49,47”E 10039’09,90”N 107000’55,97”E
N8 10039’13,91”N 107000’49,87”E 10039’10,20”N 107000’56,37”E
  • Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 10,07 m trở lên.

        Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu CĐN GDB04_07.2021 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Việt Nam Long đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai(1) ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www,vms-south,vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

        KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động 04 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “TH1”, “TH2”, “TH3”, “TH4” thuộc Công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã Tiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Về việc kéo giàn khoan Parameswara từ cảng Balikpapan – Indonesia đến cảng Cái Mép – Vũng Tàu và từ cảng Cái Mép – Vũng Tàu đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu (từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “21” + 1430m)

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng sông Hậu (từ km 0 + 000 đến km 11 + 000) thuộc gói thầu số 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Độ sâu khu nước trước cảng Công ty Đóng tàu An Phú