Thứ tư, 08/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 286/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 24 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

HCM – 66 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 758/TKNB-KTĐT ngày 19/12/2019 của Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc Bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước Cầu cảng Xăng dầu số 1 (40.000DWT) và Cầu cảng Xăng dầu số 2 (5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10041’14,6” N 106045’20,8” E 10041’10,9” N 106045’27,3” E
A2 10041’10,4” N 106045’20,8” E 10041’06,7” N 106045’27,3” E
A3 10041’04,5” N 106045’27,0” E 10041’00,8” N 106045’33,5” E
A4 10041’04,6” N 106045’31,2” E 10041’00,9” N 106045’37,7” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,0m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu NB01_12_19, NB02_12_19 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 12 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Hải – tỉnh Bình Thuận

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan NAGA2

Độ sâu sau nạo vét đoạn từ đầu tuyến luồng đến tim luồng TC2 luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2014

Thiết lập mới hệ thống báo hiệu hàng hải cảng chuyên dùng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2, tỉnh Bình Thuận