Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  246/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21  tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT)

thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

HCM – 56 – 2020

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 516/TKNB-KTĐT ngày 19/10/2020 của Chi nhánh Tổng công ty dầu Việt Nam – Công ty cổ phần – Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè, và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°41’14,6” N 106°45’20,8” E 10°41’10,9” N 106°45’27,3” E
A2 10°41’10,4” N 106°45’20,8” E 10°41’06,7” N 106°45’27,3” E
A3 10°41’04,5” N 106°45’27,0” E 10°41’00,8” N 106°45’33,5” E
A4 10°41’04,6” N 106°45’31,2” E 10°41’00,9” N 106°45’37,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,1m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu NB01_10_20 và NB02_10_20 tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Đầu tư công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2020.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Khảo sát rà quét chướng ngại vật do sự cố tàu Vietsun Integrity bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

TBHH về việc phục hồi hoạt động của chập tiêu “K1K2″ luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công Gói thầu 11: Thi công nạo vét luồng sông Hậu và kênh Quan Chánh Bố – Dự án đầu tư xây dựng công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu cảng K15B & K15C Cảng Bến Nghé tại Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh