Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng Cổ phần Cát Lái

HCM – 32 – 2017.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:  Luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ văn bản số 26/CV-CLL ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần Cát Lái đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước bến cầu tàu số 7 cho tàu 30.000DWT và bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái. Kèm theo báo cáo khảo sát số 13/2017/KSĐH, tỷ lệ 1/1000 và bình đồ độ sâu ký hiệu ĐH-B7-01do Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn Thiết kế Số Một khảo sát hoàn thành tháng 4 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến tàu 30.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V1 10045’47,9”N 106047’53,5”E 10045’44,2”N 106048’00,0”E
V2 10045’55,6”N 106047’57,8”E 10045’51,9”N 106048’04,3”E
V3 10045’55,6”N 106048’01,2”E 10045’51,9”N 106048’07,7”E
V4 10045’45,0”N 106047’55,3”E 10045’41,3”N 106048’01,8”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 12,01m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến tàu 2.200DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
KN1 10045’59,0”N 106047’58,6”E 10045’55,3”N 106048’05,1”E
KN2 10045’58,5”N 106047’57,1”E 10045’54,8”N 106048’03,6”E
KN3 10045’55,9”N 106047’55,9”E 10045’52,2”N 106048’02,4”E
KN4 10045’55,5”N 106047’57,0”E 10045’51,8”N 106048’03,5”E

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 1,66m trở lên.


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc thay đổi thông tin kéo giàn khoan Parameswara đến lô 01&02/10 để khoan giếng KNV-4XP, ngoài khơi biển Việt Nam

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Độ sâu luồng Vũng Tàu-Thị Vải

Về việc sửa chữa tuyến cáp AAG trong vùng biển Việt Nam