Thứ năm, 01/10/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện cảng Phú Quý

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 190/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng  8 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu thủy diện cảng Phú Quý

BTN – 11 – 2020

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Đơn đề nghị số 350/BQLCPQ-KHKT ngày 17/08/2020 của Ban quản lý cảng Phú Quý về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu thủy diện cảng Phú Quý, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CPQ_2008, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 Trong phạm vi khảo sát khu thủy diện cảng Phú Quý được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°30’13,8” N 108°56’57,5” E 10°30’10,1” N 108°57’03,9” E
A2 10°30’14,3” N 108°56’59,6” E 10°30’10,6” N 108°57’06,0” E
A3 10°30’12,8” N 108°56’59,9” E 10°30’09,0” N 108°57’06,3” E
A4 10°30’12,0” N 108°56’56,3” E 10°30’08,3” N 108°57’02,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,7m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban quản lý cảng Phú Quý (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cầu cảng xăng dầu Tây Nam Bộ của Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ

Kéo giàn khoan PV Drilling VI từ vị trí H18 – Vũng Tàu đến mỏ Rồng Đôi, lô 11-2

Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng và tuyến luồng ra vào cầu cảng Ninh Chữ- tỉnh Ninh Thuận.

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải “DH2” báo hiệu thi công gói thầu số 8, phần luồng chung thuộc giai đoạn 2 dự án cảng biển Trung tâm điện lực Duyên Hải – Trà Vinh

Độ sâu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước