Thứ sáu, 30/10/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 226/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn

HCM – 49 – 2020

       Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

       Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 983/SSIC-TBCTKT ngày 01/10/2020 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu vực cầu cảng SSIC, cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và các bến phao TB1, TB2, TB3, TB4 thuộc Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

 1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu 10.000DWT và cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10°44’52,5”N 106°44’24,6”E 10°44’48,8”N 106°44’31,0”E
B 10°44’48,5”N 106°44’25,3”E 10°44’44,9”N 106°44’31,7”E
C 10°44’47,6”N 106°44’25,5”E 10°44’44,0”N 106°44’31,9”E
D 10°44’46,0”N 106°44’25,6”E 10°44’42,3”N 106°44’32,1”E
E 10°44’45,6”N 106°44’25,6”E 10°44’42,0”N 106°44’32,0”E
F 10°44’43,8”N 106°44’30,1”E 10°44’40,2”N 106°44’36,6”E
BT1 10°44’48,2”N 106°44’29,5”E 10°44’44,6”N 106°44’36,0”E
G 10°44’56,9”N 106°44’29,5”E 10°44’53,2”N 106°44’35,9”E
H 10°44’55,3”N 106°44’24,5”E 10°44’51,7”N 106°44’30,9”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 1,5m.

 1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB1 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10°45’33,5”N 106°44’59,9”E 10°45’29,9”N 106°45’06,3”E
B1 10°45’32,8”N 106°45’01,0”E 10°45’29,1”N 106°45’07,4”E
C1 10°45’28,8”N 106°44’58,0”E 10°45’25,1”N 106°45’04,4”E
D1 10°45’29,5”N 106°44’56,9”E 10°45’25,9”N 106°45’03,4”E
 • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,3m.
 1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB2 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10°45’26,0”N 106°45’54,4”E 10°45’22,3”N 106°45’00,8”E
B2 10°45’25,1”N 106°45’55,3”E 10°45’21,4”N 106°45’01,7”E
C2 10°45’19,7”N 106°44’50,3”E 10°45’16,1”N 106°44’56,7”E
D2 10°45’20,6”N 106°44’49,3”E 10°45’16,9”N 106°44’55,7”E
 • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,7m.
 1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB3 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10°45’17,1”N 106°44’48,2”E 10°45’13,5”N 106°44’54,6”E
B3 10°45’17,9”N 106°44’47,1”E 10°45’14,2”N 106°44’53,5”E
C3 10°45’11,8”N 106°44’42,7”E 10°45’08,1”N 106°44’49,2”E
D3 10°45’11,1”N 106°44’43,8”E 10°45’07,4”N 106°44’50,2”E
 • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,4m.
 1. Trong phạm vi khảo sát khu nước neo đậu tàu bến phao neo TB4 được giới bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A4 10°43’56,4”N 106°45’45,4”E 10°43’52,7”N 106°45’51,8”E
B4 10°43’55,3”N 106°45’47,0”E 10°43’51,6”N 106°45’53,4”E
C4 10°43’47,4”N 106°45’41,7”E 10°43’43,7”N 106°45’48,1”E
D4 10°43’48,4”N 106°45’40,0”E 10°43’44,8”N 106°45’46,5”E
 • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,1m.
 • Số liệu thông báo hàng hải nêu trên căn cứ báo cáo khảo sát địa hình số 122/2020/KSĐH tháng 9 năm 2020 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SSIC_01_09_20 đến SSIC_04_09_20 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2020.
 • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn (1)./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước Cầu cảng B1 – cảng Container Tân Cảng – Cái Mép

Về việc thiết lập mới 02 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “M1”, “M2” phục vụ thi công công trình Bến cảng tổng hợp Nam Vân Phong

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời tàu KH-96742TS (tên trước KH-96792TS) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

Bắn đạn thật, phóng, thả bom, ném bom chống ngầm trên biển của Quân chủng Hải Quân, tại vùng biển tỉnh Khánh Hòa