Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 116/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 5 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang

KGG – 04 – 2019

Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTAT_1905-VT1, ĐTHTAT_1905-VT2, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu vị trí 1 tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,3 hải lý, với tâm tại vị trí (VT1) có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VT1 09°57’42,0” N 104°01’48,0” E 09°57’38,3” N 104°01’54,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu vị trí 2 tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý, với tâm tại vị trí (VT2) có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VT2 10°02’12,0” N 103°59’12,0” E 10°02’08,3” N 103°59’18,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 8,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng biển An Thới – tỉnh Kiên Giang căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Dịch vụ dầu khí PTSC

Độ sâu khu nước trước cảng xăng dầu Hải Linh

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn.

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải tại cửa sông Bàn Thạch tỉnh Phú Yên

Về việc hoạt động khảo sát địa chấn dầu khí Lô 125, 126 thềm lục địa Việt Nam