Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 103/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn

KHA – 09 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ ĐTHTĐM_1905 tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VT0 12°30’42,0” N 109°23’18,0” E 12°30’38,3” N 109°23’24,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 30,5m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Đầm Môn căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHNăng.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Bùi Thế Hùng


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng 40.000DWT và cảng 5.000DWT tại Xí nghiệp Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Về việc tạm ngừng hoạt động của chập tiêu N1N2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “H1”, “H2” “H3” khống chế khu vực thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Về việc lắp đặt giàn khai thác dầu khí và các thiết bị tại Lô 15-1

Thiết lập mới đèn biển Sinh Tồn – Trường Sa tỉnh Khánh Hòa