Thứ năm, 04/06/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

TVH – 24 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTĐA-CT_1812, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12/2018 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 3704m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V0 09°28’48,3” N 106°31’42,1” E 09°28’44,6” N 106°31’48,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Về thực hiện công tác lặn bơm hút dầu nhiên liệu trong tàu Hải Thành 26-BLC bị chìm

Kéo giàn khoan PVD III từ giếng khoan GC-1P, Lô 10&11.1 đến vị trí H17 – Vũng Tàu

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc Thay đổi đặc tính hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “0”, luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Vùng an toàn mỏ Lan Đỏ – Lô 06.1