Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ

TVH – 24 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTĐA-CT_1812, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 12/2018 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 3704m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
V0 09°28’48,3” N 106°31’42,1” E 09°28’44,6” N 106°31’48,6” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 5,7m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại Định An – Cần Thơ căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ.


Những thông báo khác

Khảo sát hiện trạng chôn ống đoạn tiếp bờ từ KP.101.000 đến KP.106.515 thuộc hệ thống đường ống dẫn khí NPS 16”BH-LH năm 2016

Độ sâu luồng Quy Nhơn

Độ sâu luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc khảo sát tuyến ống biển dự án đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt

Về thông số kỹ thuật độ sâu các đoạn cạn luồng hàng hải Vũng Tàu-Thị Vải