Thứ sáu, 20/09/2019

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân

BTN – 03 – 2019.

Vùng biển:   Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 657/ANĐVT-KTAT ngày 03/5/2019 của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố Thông báo hàng hải độ sâu luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; báo cáo kỹ thuật số 615/BC-XNKSHHMN, kèm theo bình đồ độ sâu, ký hiệu VT_1905_01 và VT_1905_02, tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét ký hiệu RA_VT_1905, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam khảo sát hoàn thành tháng 5/2019,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực luồng và vũng quay tàu Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 11°18’21,7”N 108°48’04,5”E 11°18’18,0”N 108°48’11,0”E
B2 11°18’24,5”N 108°48’17,9”E 11°18’20,8”N 108°48’24,4”E
B3 11°18’17,0”N 108°48’19,5”E 11°18’13,3”N 108°48’26,0”E
B4 11°18’14,9”N 108°48’19,1”E 11°18’11,2”N 108°48’25,5”E
B5 11°17’56,1”N 108°48’27,1”E 11°17’52,4”N 108°48’33,6”E
B6 11°17’45,5”N 108°48’34,0”E 11°17’41,8”N 108°48’40,5”E
B7 11°17’42,6”N 108°48’39,8”E 11°17’38,9”N 108°48’46,3”E
B8 11°17’34,3”N 108°48’35,5”E 11°17’30,6”N 108°48’41,9”E
B9 11°17’38,7”N 108°48’26,7”E 11°17’35,0”N 108°48’33,1”E
B10 11°18’01,3”N 108°48’18,1”E 11°17’57,6”N 108°48’24,5”E
B11 11°18’06,1”N 108°48’16,0”E 11°18’02,4”N 108°48’22,5”E
B12 11°18’10,9”N 108°48’12,0”E 11°18’07,2”N 108°48’18,4”E
B13 11°18’09,9”N 108°48’07,1”E 11°18’06,2”N 108°48’13,5”E

- Độ sâu bằng mét tính đến nước số “0 Hải đồ” đạt 13,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Xi măng Nghi Sơn

Về việc chấm dứt hoạt động phao chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4” phục vụ thi công Kéo dây vượt sông Hậu – Đường dây 110kV Trần Đề – Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải “G1” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Thay đổi đặc tính đèn biển Bồ Đề

Về việc thiết lập các đèn tín hiệu tại quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.