Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu, cầu cảng, khu neo chờ tàu và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 262/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực vũng quay tàu, cầu cảng, khu neo chờ tàu và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

 TVH – 25 – 2023.

Vùng biển: tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1437/AND3-KT ngày 13/11/2023 của Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi, độ sâu khu vực vũng quay tàu, cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 3, cầu cảng số 4, khu neo chờ tàu và đoạn luồng riêng (Ranh giới P6A, P5, P4, P3, T5, T6, T7, T8, T9A) ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu vực vũng quay tàu, cầu cảng số 1, cầu cảng số 2, cầu cảng số 3, cầu cảng số 4, khu neo chờ tàu và đoạn luồng riêng (Ranh giới P6A, P5, P4, P3, T5, T6, T7, T8, T9A) ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải như sau:

1. Trong phạm vi khảo sát khu nước đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải được giới hạn bởi các điểm biên luồng có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
P3 09˚34’25,0″N 106°32’08,2″E 09°34’21,4″N 106°32’14,6″E
P4 09°34’10,3″N 106°31’55,0″E 09°34’06,6″N 106°32’01,4″E
P5 09°33’58,2″N 106°31’47,3″E 09°33’54,6″N 106°31’53,7″E
P6A 09°33’44,5″N 106˚31’48,1″E 09°33’40,8″N 106°31’54,5″E
T9A 09°33’45,0″N 106°31’56,3″E 09°33’41,3″N 106°32’02,7″E
T8 09°33’54,1″N 106°31’55,8”E 09°33’50,4″N 106°32’02,2″E
T7 09°34’06,4″N 106°31’59,5″E 09°34’02,7″N 106°32’05,9″E
T6 09°34’10,7″N 106°32’02,0″E 09°34’07,0″N 106°32’08,4″E
T5 09°34’21,8″N 106°32’11,9″E 09°34’18,1″N 106°32’18,3″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 4,50 m.

2. Trong phạm vi khảo sát khu nước vũng quay tàu ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
P1 09°34’40,5″N 106°32’18,1″E 09°34’36,8″N 106°32’24,5″E
P2 09°34’31,1″N 106°32’09,8″E 09°34’27,5″N 106°32’16,2″E
P3 09°34’25,0″N 106°32’08,2″E 09°34’21,4″N 106°32’14,6″E
T5 09°34’21,8″N 106°32’11,9″E 09°34’18,1″N 106°32’18,3″E
T4 09°34’24,8″N 106°32’14,5″E 09°34’21,1″N 106°32’20,9″E
T3 09°34’27,1″N 106°32’21,9″E 09°34’23,4″N 106°32’28,4″E
T2 09°34’29,9″N 106°32’24,5″E 09°34’26,2″N 106°32’30,9″E
T1 09°34’34,8″N 106°32’24,6″E 09°34’31,1″N 106°32’31,0″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 4,50 m.

3. Trong phạm vi khảo sát khu nước cầu cảng số 1, cầu cảng số 2 Trung tâm Điện lực Duyên Hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
W8  09°34’42,4″N 106°32’09,4″E  09°34’38,7″N 106°32’15,8″E
W9  09°34’38,0″N 106°32’05,5″E  09°34’34,3″N 106°32’11,9″E
W10  09°34’35,5″N 106°32’08,3″E  09°34’31,8″N 106°32’14,7″E
W12  09°34’31,8″N 106°32’09,6″E  09°34’28,1″N 106°32’16,0″E
W8a  09°34’37,7″N 106°32’14,8″E  09°34’34,0″N 106°32’21,3″E
W11  09°34’39,4″N 106°32’16,4″E  09°34’35,7″N 106°32’22,8″E
A6  09°34’44,8″N 106°32’10,2″E  09°34’41,1″N 106°32’16,6″E
A5  09°34’43,1″N 106°32’08,7″E  09°34’39,4″N 106°32’15,1″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 4,50 m.

4. Trong phạm vi khảo sát khu nước cầu cảng số 3 Trung tâm Điện lực Duyên Hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B1  09°34’42,3″N 106°32’04,1″E 09°34’38,6″N 106°32’10,5″E
B2  09°34’41,0″N 106°32’02,9″E 09°34’37,3″N 106°32’09,3″E
B3  09°34’39,4″N 106°32’04,7″E 09°34’35,7″N 106°32’11,2″E
B4  09°34’40,7″N 106°32’05,9″E 09°34’37,0″N 106°32’12,3″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,52 m.

5. Trong phạm vi khảo sát khu nước cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
D4  09°34’44,6″N 106°32’00,0″E  09°34’41,0″N 106°32’06,4″E
D5  09°34’43,9″N 106°31’59,4″E  09°34’40,2″N 106°32’05,8″E
D6  09°34’42,2″N 106°32’01,3″E  09°34’38,5″N 106°32’07,7″E
D7  09°34’38,4″N 106°32’02,6″E  09°34’34,8″N 106°32’09,0″E
D8  09°34’39,3″N 106°32’03,3″E  09°34’35,6″N 106°32’09,7″E
D9  09°34’42,8″N 106°32’02,2″E  09°34’39,1″N 106°32’08,6″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 3,53 m.

6. Trong phạm vi khảo sát bến phao neo số 01 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B1  09°34’09,1″N 106°32’02,7″E  09°34’05,4″N 106°32’09,1″E
B2 09°34’07,6″N 106°32’04,4″E  09°34’03,9″N 106°32’10,8″E
B3  09°34’12,8″N 106°32’09,1″E  09°34’09,2″N 106°32’15,5″E
B4  09°34’14,4″N 106°32’07,4″E  09°34’10,7″N 106°32’13,8″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,50 m.

7. Trong phạm vi khảo sát bến phao neo số 02 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B5  09°34’19,0″N 106°32’11,5″E  09°34’15,3″N 106°32’17,9″E
B6  09°34’17,4″N 106°32’13,3″E  09°34’13,8″N 106°32’19,7″E
B7  09°34’22,7″N 106°32’18,0″E  09°34’19,0″N 106°32’24,4″E
B8  09°34’24,2″N 106°32’16,2″E  09°34’20,6″N 106°32’22,6″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,50 m.

8. Trong phạm vi khảo sát khu nước kết nối với luồng tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN1  09°34’08,0″N 106°32’00,3″E  09°34’04,3″N 106°32’06,7″E
KN2  09°34’07,2″N 106°32’04,1″E  09°34’03,5″N 106°32’10,5″E
KN3  09°34’23,1″N 106°32’18,3″E  09°34’19,4″N 106°32’24,7″E
KN4  09°34’27,2″N 106°32’16,9″E  09°34’23,6″N 106°32’23,3″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 6,50 m.

9.  Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật bến phao neo số 01, bến phao neo số 02 và khu nước kết nối với luồng tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Số liệu căn cứ theo bình đồ độ sâu ký hiệu KNC1-112023-01/01, KNC2-112023-01/01, KNC3,C4-112023-01/01 tỷ lệ 1/500; bình đồ độ sâu ký hiệu NCT112023-01/01, LR112023-01/01 tỷ lệ 1/2000; bình đồ ký hiệu VQT112023-01/01 tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu NCT112023-01/01-RQ tỷ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Phú Mỹ đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban quản lý Dự án Nhiệt điện 3 (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực V;

– Công ty TNHH Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính ánh sáng đèn biển Ba Kè

Về việc đầu kéo LA 05319 bị chìm tại khu vực hạ lưu phao “65”, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “T1”, “T2”, “T3”, “T4”, “T5”, “T6” báo hiệu khu vực Dự án Nhà máy điện gió Hiệp Thạnh, tỉnh Trà Vinh

Độ sâu vùng nước trước cảng tổng hợp Hồng Mộc

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man.