Chủ nhật, 24/01/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 286/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải An Thới

KGG - 16 - 2020

Vùng biển:  Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng:  Luồng hàng hải An Thới

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu AT_2012, tỷ lệ 1/2000, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 12 năm 2020 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải An Thới được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Đoạn từ cặp phao BHHH số “1”, “2” đến khu thủy diện trước Bến cảng An Thới có chiều dài khoảng 690m, bề rộng đáy luồng nhỏ nhất 50m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,1m nằm sát mét cầu cảng.
  2. Khu vực vũng quay tàu tại vùng nước thuỷ diện trước Bến cảng An Thới được giới hạn bởi đường tròn đường kính D=180m, tâm tại vị trí có toạ độ:
Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS – 84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
10°00’48,09” N 104°00’51,01” E 10°00’44,48” N 104°00’57,44” E

- Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,8m.

  1. Xuất hiện một số bè cá di động nằm trong bên phải vũng quay tàu, lấn vào vũng quay tàu xa nhất khoảng 45m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải An Thới căn cứ thông báo hàng hải và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý bè cá nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website http://www.vms-south.vn

– Các phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Hòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”

Độ sâu luồng và Vũng quay tàu cảng Bình Trị, tỉnh Kiên Giang

Thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” và số “46” luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo SR03, SR04, SR05, BP-SR6A và khu chuyển tải CT-SR7 của Công ty cổ phần Nhà Rồng