Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Ba Ngòi

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   67 /TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Ba Ngòi

KHA – 08 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Tên luồng: Luồng hàng hải Ba Ngòi.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ BN_2102_01 đến BN_2102_11, tỷ lệ 1/2000 đo đạc hoàn thành tháng 02/2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến cặp phao BHHH số “9”, “10” (khu vực làm thủ tục Hải quan) có chiều dài 12,0 km, chiều rộng 450 m như sau:

- Tồn tại các bãi đá ngầm tại vị trí có tọa độ:

Đỉnh bãi đá ngầm Độ   sâu  (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10,7 11052’48,3” N 109011’31,2” E 11052’44,6” N 109011’37,6” E
2 10,8 11052’48,9” N 109011’31,1” E 11052’45,2” N 109011’37,6” E
3 12,8 11052’49,3” N 109011’17,5” E 11052’45,6” N 109011’24,0” E

- Ngoài các bãi đá ngầm nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 11,1 m trở lên.

  1. Đoạn luồng từ cặp phao BHHH số “9”, “10” đến Bến cảng Ba Ngòi có chiều dài 2,3 km, chiều rộng 200 m, độ sâu đoạn luồng này đạt 7,3 m trở lên.

Lưu ý: khu nuôi chồng thủy sản di động xuất hiện bên trái luồng tại khu vực làm thủ tục Hải quan, lấn luồng xa nhất 33 m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ:

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
11052’47,2” N 109010’32,7” E 11052’43,4” N 109010’39,1” E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Ba Ngòi căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các bãi đá ngầm, khu nuôi chồng thủy sản di động nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Nha Trang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước khu neo đậu cho tàu chờ đợi cầu, đợi luồng tại Vĩnh Tân – Bình Thuận

Về việc Thiết lập mới báo hiệu hàng hải nổi: Phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “X1”, “X2” phục vụ thi công nạo vét cảng Posco Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải “26A”, “26B” phục vụ phân luồng giao thông qua khu vực tàu VIETSUN INTEGRITY bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh