Thứ năm, 16/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 119/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm

VTU – 30 – 2019

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTBĐ_1905 tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019 và các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp, theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 0,5 hải lý, với tâm tại vị trí có tọa độ như sau:

Tâm Vũng quay Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
VT0 08040’30,0”N 106032’42,0”E 08040’26,3”N 106032’48,4”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 11,1m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trong khu vực đón trả hoa tiêu tại cảng cá Bến Đầm căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hành hải đảm bảo an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P. ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải chuyên dùng vào khu bến xây dựng và vũng quay tàu thuộc Dự án Tổ hợp Hóa dầu miền Nam Việt Nam

Độ sâu vùng nước trước Ụ tàu SSIC

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng tổng hợp Thị Vải của Công ty cổ phần cảng tổng hợp Thị Vải

Thiết lập hệ thống phao báo hiệu hàng hải thuộc luồng sông Đồng Tranh, tuyến từ ngã ba Tắt Ông Cu – Tắt Bài đến ngã ba sông Gò Gia và tuyến Tắt Cua