Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 120/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo

VTU – 31 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu BĐ_1905, tỷ lệ 1/5.000 đo đạc hoàn thành tháng 5/2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng có chiều dài khoảng 3,5km, chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hết phạm vi vũng quay tàu phía trước bến cảng Bến Đầm, độ sâu đạt 7,6m trở lên.
  2. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 400m, có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
O 08039’26,3”N 106033’49,0”E 08039’22,6”N 106033’55,4”E
  • Độ sâu đạt 7,4m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Bến Đầm – Côn Đảo căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hàng hải an toàn. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “48” Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Khu vực 1 và Khu vực 2 luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2014

Phạm vi độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu tàu tại vùng biển Vũng Tàu