Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  178/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 09 – 2021.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ TTLSH_2106_01 đến TTLSH_2106_07, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2021, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải (BHHH), độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn luồng biển: đoạn từ phao BHHH số “0” đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) có chiều dài 7,7 km như sau:

- Đoạn từ phao BHHH số “0” đến cặp phao BHHH số “7”, “10” – 200 m, có chiều dài 6,5 km, chiều rộng luồng 150 m như sau:

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “0” đến phao BHHH số “1” + 380 m, chiều dài khoảng 1670 m, độ sâu đạt 6,5m.

- Đoạn luồng từ phao BHHH số “1” + 380 m đến phao BHHH số “3” + 430 m, chiều dài khoảng 1330 m, độ sâu đạt 5,0 m.

- Đoạn luồng từ  phao BHHH số “3” + 350 m đến phao BHHH số  “10” – 1,06 km, chiều dài khoảng 2,65 km, độ sâu đạt 4,4 m.

  1. Đoạn luồng Kênh Tắt: Từ đê biển Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) đến Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt có chiều dài 8,7 km, chiều rộng 85 m như sau:
  • Đoạn luồng từ cặp đăng tiêu số “9”, “12” đến đăng tiêu số “11” + 440 m chiều dài khoảng 2,1 km, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,2 m nằm sát biên phải luồng. Trong phạm vi từ tim tuyến luồng ra mỗi bên 35 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m trở lên.
  • Đoạn luồng từ đăng tiêu số “13” + 670 m đến cặp đăng tiêu số “15”, “18”, chiều dài khoảng 1,2 km, độ sâu đạt 5,4 m nằm sát biên trái luồng. Trong phạm vi từ tim tuyến luồng ra mỗi bên 35 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m trở lên.
  1. Đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: từ Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt đến Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao “46”) có chiều dài 20,0 km như sau:
  • Đoạn luồng từ đăng tiêu số “24” + 500 m đến đăng tiêu số “21” – 720 m chiều dài khoảng 780 m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5 m.
  1. Đoạn luồng sông Hậu: từ Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao báo hiệu hàng hải số “46”+ 530 m) đến cặp phao BHHH số “57” “64” (khu vực giao với luồng hàng hải Định An – sông Hậu) có chiều dài 16,2 km chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất 95 m như sau:
  • Đoạn luồng từ phao BHHH số “41” + 470 m đến cặp phao BHHH số “57”, “64”, có chiều dài khoảng 12,9 km, độ sâu đạt 6,5 m.
  1. Chướng ngại vật trên luồng:

- Các đáy cá di động xuất hiện rải rác trên đoạn luồng trong khu vực từ cặp đăng tiêu số “19”, “24” đến cặp đăng tiêu “21”, “26”, lấn luồng xa nhất 18 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải độ sâu và chướng ngại vật nêu trên. Tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500 DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 1, số 2 và số 3 thuộc cảng Tân Cảng Cát Lái

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu chướng ngại vật biệt lập tại vị trí đèn Bồ Đề cũ bị sập đổ trước đây

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “9” Luồng hàng hải Sông Dừa

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “G1”, “G2” phục vụ thi công xây dựng Cảng hành khách Rạch Giá