Thứ ba, 25/01/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 203/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 03 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 20 – 2019.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ TTLSH_1909_01 đến TTLSH_1909_12, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 9 năm 2019, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm khảo sát tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ như sau:

 1. Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) có chiều dài 7,7km như sau:

a). Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “7”, “10” – 200m, có chiều dài 6,5km, chiều rộng luồng 150m như sau:

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “2” + 330m đến thượng lưu phao BHHH số “4” + 530m, chiều dài khoảng 1,5km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 5,5m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,1m.

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “4” + 530m đến thượng lưu phao BHHH số “8” + 480m, chiều dài khoảng 2,6km, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 4,7m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,4m.

 • Đoạn từ thượng lưu phao số “8” + 480m đến hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “7”, “10” – 200m, chiều dài khoảng 0,75km, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,9m sát biên luồng, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 5,7 m.

b). Đoạn từ hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “7”, “10” – 200m đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) có chiều dài 1,2km, chiều rộng luồng 85m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,1m, sát biên trái luồng, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 4,8m trở lên.

 • Xuất hiện một số điểm độ sâu 6,2m; 6,3m; 6,4m tại vị trí có tọa độ như sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,2 09°31’56,8”N 106°33’46,8”E 09°31’53,1”N 106°33’53,3” E
6,3 09°32’09,9”N 106°33’32,3”E 09°32’06,2”N 106°33’38,7” E
6,4 09°32’06,6”N 106°33’35,9”E 09°32’02,9”N 106°33’42,4” E

Ngoài các điểm độ sâu và dải cạn nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn từ đê biển Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) đến Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt có chiều dài 8,7km, chiều rộng 85m như sau:
 • Đoạn từ thượng lưu đăng tiêu số 9”+ 670m, đến cặp đăng tiêu “13” “16”, chiều dài khoảng 2,5km, thì có dải cạn nằm bên trái luồng, lấn luồng xa nhất 1m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,8m nằm sát biên luồng.
 • Đoạn từ thượng lưu cặp đăng tiêu số “13” “16” +150m, đến thượng lưu đăng tiêu số “17”+ 450m, chiều dài khoảng 3,8km, có dải cạn nằm bên phải luồng, lấn luồng xa nhất 2m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,5m nằm sát biên luồng.
 • Đoạn từ hạ lưu đăng tiêu số “19”- 1,1km, đến ngã ba kênh Quan Chánh bố – kênh Tắt, chiều dài khoảng 630m, có dải cạn nằm 2 bên biên luồng, lấn luồng xa nhất 4m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,2m nằm sát biên luồng.
 • Xuất hiện một số điểm có độ sâu 6,4m; 6,3m; 5,9m tại vị trí có tọa độ như sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,4 09°35’09,7”N 106°30’08,0”E 09°35’06,0”N 106°30’14,5” E
6,3 09°35’01,7”N 106°30’17,2”E 09°34’58,0”N 106°30’23,7” E
5,9 09°35’03,2”N 106°30’15,4”E 09°34’59,6”N 106°30’21,8” E

Ngoài các điểm độ sâu và dải cạn nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn từ ngã ba kênh Quan Chánh bố – kênh Tắt đến cặp đăng tiêu số “21” “26”, có chiều dài khoảng 2,7km, chiều rộng 85m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m trở lên, ngoại trừ các điểm độ sâu sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,1 09°37’38.1”N 106°26’14.8”E 09°37’34.4”N 106°26’21.3” E
5,7 09°37’37.3”N 106°26’19.7”E 09°37’33.6”N 106°26’26.1” E
 1. Đoạn từ cặp đăng tiêu số “21” “26” đến hạ lưu đăng tiêu số “28” – 900m, có chiều dài khoảng 1,1km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,8m, chiều rộng 85m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 5,2m.
 2. Đoạn từ thượng lưu đăng tiêu số “28”+20m, đến hạ lưu đăng tiêu số “30”-810m, có chiều dài khoảng 1,1km, chiều rộng 85m, độ sâu nhỏ đạt 6,2m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 6,3m.
 3. Đoạn từ thượng lưu đăng tiêu số “40” +1,5km đến phao báo hiệu hàng hải số “46”, có chiều dài khoảng 3,1km, chiều rộng 85m, độ sâu nhỏ nhất đạt     -0,1m nằm sát biên luồng bên phải, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 4,0m.
 4. Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “46” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “46”+ 700m , có chiều dài khoảng 700m, chiều rộng 95m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,8m, độ sâu nhỏ nhất ở giữa tim luồng đạt 5,8m.
 5. Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “46” + 700m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải “45” -655m, có chiều dài khoảng 3,6km, chiều rộng 95m, độ sâu nhỏ nhất đạt 6,5m trở lên, ngoại trừ điểm độ sâu như sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,3 09°37’05,7”N 106°15’57,6”E 09°37’02,1”N 106°16’04,0”E
 1. Đoạn từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải “45” +845m, đến thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải “57” “64”, có chiều dài khoảng 10,8km, chiều rộng 95m, độ sâu nhỏ nhất đại 6,5m trở lên.
 2. Khu nước tránh tàu: trong phạm vi các khu tránh tàu có chiều dài 600m, chiều rộng 50m như sau:
 • Khu tránh tàu 1 tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu số “19”, “24”: Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,1m trở lên.
 • Khu tránh tàu 2 tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu số “29”, “34” đến cặp đăng tiêu số “31”, “36”: Độ sâu nhỏ nhất đạt 2,0m trở lên.
 1. Chướng ngại vật trên luồng:

- Các đáy cá di động xuất hiện rải rác trên đoạn luồng trong khu vực từ ngã ba kênh Tắt đến đăng tiêu “25” lấn luồng xa nhất khoảng 15m tại khu vực đăng tiêu số “19”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải cạn và chướng ngại vật nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHHòa.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng SCT – GAS

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng từ phao số “0” đến phao số “16”

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng đoạn luồng chung phục vụ khai thác bến cảng Trung tâm điện lực Duyên Hải

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

Về việc khảo sát dòng chảy tại Lô 05-2/10 và Lô 136