Chủ nhật, 20/09/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 132/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

TVH – 13 – 2020.

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng: luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ bình đồ độ sâu, ký hiệu từ TTLSH_2006_01 đến TTLSH_2006_12, tỷ lệ 1/5000 đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2020, các số liệu liên quan do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam cung cấp và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

        Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

 1. Đoạn 1 – Đoạn luồng biển: đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) có chiều dài 7,7km như sau:

a). Đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “7”, “10” – 200m, có chiều dài 6,5km, chiều rộng luồng 150m như sau:

- Đoạn luồng từ thượng lưu phao BHHH số “1” + 390m đến cặp phao BHHH số “3” , “4”, chiều dài khoảng 950m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,0m.

- Đoạn luồng từ cặp phao BHHH số “3”, “4” đến hạ lưu phao BHHH số “8” – 80m, chiều dài khoảng 2,4km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,0m.

 • Đoạn luồng từ hạ lưu phao số “8” – 80m đến hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “7”, “10” – 200m, chiều dài khoảng 1,4km, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 2,9m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,0m nằm sát biên phải luồng.

b). Đoạn luồng từ hạ lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “7”, “10” – 200m đến đê biển xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) có chiều dài 1,2km, chiều rộng luồng 85m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 5,7m, độ sâu nhỏ nhất trong đoạn luồng đạt 2,7m nằm sát biên trái luồng.

Ngoài các đoạn có độ sâu nêu trên độ sâu đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn 2 – đoạn luồng Kênh Tắt: từ đê biển Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh (khu vực cặp đăng tiêu số “9”, “12”) đến Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt có chiều dài 8,7km, chiều rộng 85m như sau:
 • Đoạn luồng từ cặp đăng tiêu số “9”, “12” đến hạ lưu đăng tiêu số “22” – 430m chiều dài khoảng 8,0km như sau:

+ Dải độ sâu nằm bên phải luồng, lấn luồng xa nhất 5m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,2m nằm sát biên luồng.

+ Dải độ sâu nằm bên trái luồng, lấn luồng xa nhất 15m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,5m nằm sát biên luồng.

 • Đoạn từ hạ lưu đăng tiêu số “22” – 430m đến ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt, chiều dài khoảng 700m như sau:

+ Dải độ sâu nằm bên trái luồng, lấn luồng xa nhất 50m, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,3m nằm sát biên luồng.

+ Dải độ sâu nằm bên phải luồng lấn luồng xa nhất 26m, độ sâu nhỏ nhất đạt 2,4m nằm sát biên luồng.

Ngoài các dải độ sâu nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn 3 – đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố: từ Ngã ba kênh Quan Chánh Bố – kênh Tắt đến Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực phao “46”) có chiều dài 20,0km như sau:

Xuất hiện các điểm có độ sâu 5,9m; 6,2m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
5,9 09037’29,9”N 106027’12,9”E 09037’26,3”N 106027’19,3”E
6,2 09037’36,4”N 106026’57,0”E 09037’32,7”N 106027’03,4”E
 • Dải độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ hạ lưu đăng tiêu số “26” – 460m đến hạ lưu đăng tiêu số “26” – 175m, chiều dài khoảng 285m, lấn luồng xa nhất 9m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,4m nằm sát biên luồng.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu đăng tiêu số “26” + 60m đến thượng lưu đăng tiêu số “28” + 410m, chiều dài khoảng 365m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 5,2m, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,6m.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ thượng lưu đăng tiêu số “26” + 960m đến thượng lưu đăng tiêu số “28” + 460m, chiều dài khoảng 1,5km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,7m.
 • Dải độ sâu nằm bên trái luồng kéo dài từ thượng lưu đăng tiêu số “28” + 850m đến hạ lưu đăng tiêu số “30” – 390m, chiều dài khoảng 680m, lấn luồng xa nhất 11m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,9m nằm sát biên luồng.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu đăng tiêu số “30”- 240m đến khu vực cặp đăng tiêu số “29”, “34”, chiều dài khoảng 4,1 km, độ sâu nhỏ nhất đạt 4,4m nằm sát biên trái luồng, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 5,2m.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ cặp đăng tiêu số “29”, “34” đến cặp đăng tiêu số “31”, “36”, chiều dài khoảng 1,1km, độ sâu nhỏ nhất đạt 1,6m nằm sát biên phải luồng trong khu vực tránh tàu; trong phạm vi 85m tính từ tim luồng ra mỗi bên 42,5m độ sâu nhỏ nhất đạt 4,2m.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ cặp đăng tiêu số “31”, “36” đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “37” – 560m, chiều dài khoảng 6,5km, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,5m, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 4,5m.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “37” – 560m đến hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “39A” – 250m, chiều dài khoảng 790m, độ sâu nhỏ nhất đạt 3,0m nằm sát biên phải luồng, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 4,2m.
 • Dải độ sâu chắn ngang luồng kéo dài từ hạ lưu phao báo hiệu hàng hải số “39A” – 250m đến thượng lưu phao số “46” + 200m, chiều dài khoảng 1060m, độ sâu nhỏ nhất đạt -0,5m (cao hơn mực nước số “0 Hải đồ”) nằm sát biên phải luồng, độ sâu nhỏ nhất ở tim luồng đạt 2,4m.

Ngoài các dải độ sâu nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Đoạn 4 – đoạn luồng sông Hậu: từ Ngã ba sông Hậu – kênh Quan Chánh Bố (khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “46”+ 200m) đến thượng lưu cặp phao báo hiệu hàng hải số “57”, “64” (khu vực giao với luồng hàng hải Định An – sông Hậu) có chiều dài 16,2km chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất là 95m như sau:
 • Dải độ sâu nằm bên phải luồng kéo dài từ thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “46” + 200m đến thượng lưu phao số “48” + 390m, chiều dài khoảng 1,8km, lấn luồng xa nhất 25m, độ sâu nhỏ nhất đạt 5,9m nằm sát biên luồng.
 • Xuất hiện các điểm có độ sâu 6,4m; 6,0m; 5,7m tại vị trí có tọa độ như sau:
Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
6,4 09037’32,6”N 106015’15,2”E 09037’28,9”N 106015’21,6”E
6,0 09037’33,9”N 106015’13,2”E 09037’30,3”N 106015’19,6”E
5,7 09037’54,5”N 106014’43,1”E 09037’50,8”N 106014’49,5”E

Ngoài các điểm độ sâu, dải độ sâu nêu trên độ sâu nhỏ nhất trên đoạn luồng này đạt 6,5m trở lên.

 1. Khu nước tránh tàu: trong phạm vi các khu tránh tàu có chiều dài 600m, chiều rộng 50m như sau:
 • Khu tránh tàu 1 tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu số “19”, “24”: Độ sâu nhỏ nhất đạt 6,2m trở lên nằm sát biên phải khu tránh tàu.
 • Khu tránh tàu 2 tại phía phải luồng, khu vực cặp đăng tiêu số “29”, “34” đến cặp đăng tiêu số “31”, “36”: Độ sâu nhỏ nhất đạt 1,6m trở lên nằm sát biên phải khu tránh tàu.
 1. Chướng ngại vật trên luồng:

- Các đáy cá di động xuất hiện rải rác trên đoạn luồng trong khu vực từ ngã ba kênh Tắt đến đăng tiêu “27”, đáy cá lấn luồng xa nhất khoảng 37m tại khu vực đăng tiêu số “24”.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu và hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng để có biện pháp hành hải an toàn. Lưu ý các điểm độ sâu, dải độ sâu, chướng ngại vật nêu trên và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Độ sâu khu nước trước bến cầu cảng Dịch vụ dầu khí PTSC

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2019

Độ sâu vùng nước trước cảng Vina Offshore trên sông Dinh

Về việc độ sâu vùng nước trước cầu cảng PVGAS Vũng Tàu