Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI
Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

VTU – 43 – 2015

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo.

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 596/BC-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu CĐ_1506_01 đến CĐ_1506_04 tỷ lệ 1/5000 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 6/2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi thiết kế đáy luồng hàng hải chiều rộng 200m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải chiều dài tuyến luồng khoảng 14km, tuyến luồng tận dụng độ sâu tự nhiên có tọa độ tim tuyến xác định theo bảng tọa độ sau:

Tim tuyến (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
TT-1 08042’59,1”N 106041’55,6”E 08042’55,4”N 106042’02,1”E
TT-2 08040’45,5”N 106038’45,2”E 08040’41,8”N 106038’51,6”E
TT-3 08039’41,0”N 106037’50,7”E 08039’37,3”N 106037’57,1”E
TT-4 08039’33,7”N 106037’35,6”E 08039’30,1”N 106037’42,0”E
TT-5 08039’33,4”N 106036’55,3”E 08039’29,7”N 106037’01,8”E
TT-6 08039’46,5”N 106036’25,8”E 08039’42,8”N 106036’32,2”E
TT-7 08039’51,3”N 106036’20,7”E 08039’47,7”N 106036’27,1”E
TT-8 08040’12,1”N 106036’12,6”E 08040’08,4”N 106036’19,1”E
TT-9 08040’17,1”N 106036’11,9”E 08040’13,4”N 106036’18,3”E
TT-10 08040’27,4”N 106036’15,5”E 08040’23,7”N 106036’21,9”E
TT-11 08040’53,2”N 106036’30,9”E 08040’49,5”N 106036’37,3”E
  1. a) Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải đoạn từ tim tuyến TT-1 đến thượng lưu Đăng tiêu “Đá Trắng” + 987m, độ sâu tại đoạn luồng này đạt 7,5m trở lên.
  2. b) Đoạn luồng từ thượng lưu Đăng tiêu “Đá Trắng” + 987m đến ngang Cầu tàu 914, tồn tại một số điểm cạn tại vị trí có tọa độ như sau:
Điểm cạn (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
0,0 08040’47,6”N 106036’25,3”E 08040’44,0”N 106036’31,8”E
0,1 08040’43,8”N 106036’28,3”E 08040’40,1”N 106036’34,7”E
0,2 08040’48,0”N 106036’24,6”E 08040’44,3”N 106036’31,0”E
0,2 08040’44,1”N 106036’27,5”E 08040’40,4”N 106036’33,9”E

Ngoài các điểm cạn trên độ sâu tại đoạn luồng này đạt 0,3m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo lựa chọn tuyến hành hải đi đúng trục luồng tận dụng độ sâu tự nhiên được thông báo nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải./


Những thông báo khác

Chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “Q1”, “Q2”, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước bến cảng Tân Cảng Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng cá Cát Lở Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến, vũng quay tàu cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1 (cầu chính) và khu nước trước bến, vũng quay tàu, luồng vào bến tạm

Chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LP1”, “LP2”, “LP3” khống chế khu vực thi công các bến/cảng (ngoại trừ bến nhập thiết bị) và cửa nhận nước làm mát – Dự án nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1